KOSTNADER

Rättsskydd 
Genom hemförsäkringen har Du vanligtvis ett rättsskydd. Om det uppstår en tvist kan Du be att få ta detta i anspråk för att täcka Dina advokatkostnader.

Oftast innebär rättsskyddet i hemförsäkringen att Du betalar mellan 20–25 % av ombudsarvodet och att Ditt försäkringsbolag bekostar resterande del. Vi hjälper Dig att söka rättsskydd från Din försäkring om det är aktuellt. Kontakta gärna oss för ytterligare frågor om rättsskydd.

Om hemförsäkringen inte täcker advokatkostnaderna, så är exempelvis ofta fallet om Du behöver hjälp med vårdnadsfrågor i samband med en separation eller skilsmässa, kan Du under vissa förutsättningar ansöka om rättshjälp, se nedan.

Rättshjälp
Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp. Rättshjälp innebär att Du kan få hjälp med att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar).

Om Du beviljas rättshjälp måste Du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för vårt arvode. Staten betalar resten. Hur stor del Du själv skall betala – din rättshjälpsavgift – avgörs efter prövning av Dina inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda. Det finns vissa begränsningar i möjligheten att få rättshjälp, kontakta oss för att höra mer om detta eller läs på: http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/

Vi hjälper Dig att ansöka om rättshjälp i samband med att vi har lämnat den föreskrivna rådgivningstimmen om det är aktuellt i Ditt fall.